Вие сте овде:

Одлуки од седници

42-ра седница на ДКСК од 27.11.2020 година

Одлука број: 12-120/33 од 07.12.2020 година во врска со број 12-5267/19

Одлука број: 09-480/4 од 03.12.2020 година

Одлука број: 09-5218/2 од 03.12.2020 година

Одлука број: 09-3747/6 од 03.12.2020 година

Одлука број: 09-2034/9 од 01.12.2020 година

Одлука број: 09-3644/3 од 01.12.2020 година

Одлука број: 09-5774/2 од 01.12.2020 година

Одлука број: 09-3376/2 од 01.12.2020 година

Одлука број: 12-2985/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-2985/19

Одлука број: 12-1216/3 од 01.12.2020 година во врска со број 12-4022/19

Одлука број: 12-2680/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-2680/19

Одлука број: 12-2750/3 од 01.12.2020 година во врска со број 12-4968/19

Одлука број: 12-4329/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-4329/19

Одлука број: 12-5251/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-5251/19

Одлука број: 12-1220/15 од 01.12.2020 година во врска со број 12-5219/19

Одлука број: 12-2707/3 од 01.12.2020 година во врска со број 12-3397/19

Одлука број: 12-2981/4 од 01.12.2020 година

Одлука број: 12-4356/2 од 01.12.2020 година во врска со број 12-4356/19

 

 

41-ва седница на ДКСК од 11.11.2020 година и продолжение од 12.11.2020 година

Одлука број: 09-2862/2 од 25.11.2020 година

Одлука број: 09-1336/2 од 25.11.2020 година

Одлука број: 12-3208/2 од 23.11.2020 година во врска со број 12-3271/19

Одлука број: 12-3197/2 од 23.11.2020 година

Одлука број: 12-1872/2 од 23.11.2020 година

Одлука број: 12-2169/3 од 23.11.2020 година во врска со број 12-2272/19

Одлука број: 12-2371/2 од 23.11.2020 година

Одлука број: 09-2609/1 од 23.11.2020 година

Одлука број: 09-2237/2 од 23.11.2020 година

Одлука број: 09-2828/2 од 23.11.2020 година

Одлука број: 09-3805/2 од 23.11.2020 година

Одлука број: 12-483/2 од 20.11.2020 година во врска со број 12-3635/19

Одлука број: 12-1951/2 од 20.11.2020 година

Одлука број: 12-90/4 од 20.11.2020 година

Одлука број: 12-5180/2 од 20.11.2020 година

Одлука број: 12-4473/2 од 18.11.2020 година

Одлука број: 08-3451/5 од 17.11.2020 година

Одлука број: 08-3461/6 од 17.11.2020 година

Одлука број: 08-3465/6 од 17.11.2020 година

Одлука број: 08-3587/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 09-569/3 од 16.11.2020 година

Одлука број: 09-2624/2 од 16.11.2020 година

Одлука број: 09-2577/2 од 16.11.2020 година

Одлука број: 12-4287/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-2203/3 од 17.11.2020 година во врска со број 12-4656/19

Одлука број: 12-1856/6 од 17.11.2020 година во врска со број 12-3630/19

Одлука број: 12-3931/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-5280/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-2468/4 од 17.11.2020 година во врска со број 12-3235/19

Одлука број: 12-61/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-3679/3 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-3165/3 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-1860/3 од 17.11.2020 година во врска со број 12-5265/19

Одлука број: 12-1859/4 од 17.11.2020 година во врска со број 12-2773/19

Одлука број: 12-2383/2 од 17.11.2020 година во врска со број 12-3980/19

Одлука број: 12-327/5 од 17.11.2020 година во врска со број 12-3102/19

Одлука број: 12-649/4 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-1894/7 од 17.11.2020 година во врска со број 12-5755/19

Одлука број: 12-1089/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-319/4 од 17.11.2020 година во врска со број 12-2865/19

Одлука број: 12-1915/4 од 17.11.2020 година во врска со број 12-2224/19

Одлука број: 12-1943/2 од 16.11.2020 година во врска со број 12-2149/19

Одлука број: 12-2973/2 од 16.11.2020 година

Одлука број: 12-3626/2 од 17.11.2020 година

Одлука број: 12-2223/5 од 17.11.2020 година

Одлука број: 09-5045/1 од 16.11.2020 година

Одлука број: 12-2448/7 од 13.11.2020 година

Одлука број: 09-2249/1 од 12.11.2020 година

Одлука број: 12-42/4 од 12.11.2020 година

Одлука број: 12-1957/6 од 12.11.2020 година во врска со број 12-5335/19

 

40-та седница на ДКСК од 06.11.2020 година

Одлука број: 12-1759/9 од 16.12.2020 година во врска со број 12-2217/19

Одлука број: 12-436/4 од 10.11.2020 година

Одлука број: 12-560/5 од 10.11.2020 година во врска со број 12-1542/19

Одлука број: 12-2711/8 од 10.11.2020 година

Одлука број: 12-1905/3 од 10.11.2020 година во врска со број 12-2158/19

Одлука број: 12-3149/2 од 10.11.2020 година

Одлука број: 12-3166/4 од 10.11.2020 година

Одлука број: 12-1262/5 од 10.11.2020 година во врска со број 12-3567/19

Одлука број: 12-2712/4 од 10.11.2020 година

Одлука број: 12-3966/2 од 09.11.2020 година

Одлука број: 12-125/2 од 09.11.2020 година во врска со број 12-5088/19

Одлука број: 12-732/3 од 09.11.2020 година во врска со број 12-2345/19

Одлука број: 09-1103/9 од 06.11.2020 година

39-та седница на ДКСК од 02.10.2020 година и продолжение од 07.10.2020 година, 15.10.2020 година и 19.10.2020 година


Одлука број: 12-352/1 од 21.01.2021 година во врска со број 12-2558/20

Одлука број: 09-2034/6 од 14.10.2020 година

Одлука број: 09-519/6 од 16.10.2020 година

Одлука број: 09-2321/4 од 26.10.2020 година

Одлука број: 12-1956/5 од 26.10.2020 година во врска со број 12-5309/19

Одлука број: 09-1794/2 од 26.10.2020 година

Одлука број: 09-2146/2 од 26.10.2020 година

Одлука број: 12-2431/4 од 26.10.2020 година во врска со број 12-3664/19

Одлука број: 12-2430/3 од 26.10.2020 година во врска со број 12-3364/19

Одлука број: 12-3678/1 од 26.10.2020 година во врска со број 12-1918/19

Одлука број: 12-1806/3 од 22.10.2020 година

Одлука број: 12-2642/3 од 22.10.2020 година во врска со број 12-2857/19

Одлука број: 09-2118/3 од 22.10.2020 година

Одлука број: 12-88/10 од 22.10.2020 година во врска со број 12-5948/19

Одлука број: 12-5848/2 од 22.10.2020 година

Одлука број: 12-712/2 од 22.10.2020 година

Одлука број: 12-1921/5 од 21.10.2020 година во врска со број 12-2359/19

Одлука број: 08-2592/3 од 20.10.2020 година

Одлука број: 09-3057/2 од 21.10.2020 година

Одлука број: 09-2958/2 од 20.10.2020 година

Одлука број: 09-783/6 од 20.10.2020 година

Одлука број: 09-2045/3 од 19.10.2020 година

Одлука број: 09-2232/2 од 19.10.2020 година

Одлука број: 12-956/7 од 19.10.2020 година во врска со број 12-2490/19 и 12-5376/19

Одлука број: 12-157/7 од 16.10.2020 година во врска со број 12-2403/19

Одлука број: 12-1902/3 од 19.10.2020 година во врска со број 12-3577/19

Одлука број: 12-3285/4 од 19.10.2020 година во врска со број 12-2358/19

Одлука број: 12-991/8 од 19.10.2020 година во врска со број 12-3643/19

Одлука број: 12-501/4 од 16.10.2020 година во врска со број 12-1327/19 и 12-1900/19

Одлука број: 12-2375/2 од 19.10.2020 година

Одлука број: 12-1724/6 од 19.10.2020 година

Одлука број: 12-3183/2 од 16.10.2020 година

Одлука број: 12-2245/5 од 19.10.2020 година во врска со број 12-3128/19

Одлука број: 12-2246/6 од 19.10.2020 година во врска со број 12-3500/19

Одлука број: 09-571/10 од 15.10.2020 година

Одлука број: 12-233/13 од 13.10.2020 година во врска со број 12-3812/19

Одлука број: 12-4933/7 од 13.10.2020 година

Одлука број: 12-107/4 од 09.10.2020 година во врска со број 12-5793/19

Одлука број: 12-497/3 од 08.10.2020 година во врска со број 12-3547/19

Одлука број: 12-155/5 од 08.10.2020 година во врска со број 12-4225/19

Одлука број: 09-3480/1 од 06.10.2020 година

Одлука број: 12-2763/2 од 06.10.2020 година

Одлука број: 12-2214/3 од 06.10.2020 година во врска со број 12-4154/19

Одлука број: 09-1764/3 од 06.10.2020 година

 

38-ма седница на ДКСК од 04.09.2020 година и продолжение од 09.09.2020 година, 10.09.2020 година, 14.09.2020 година и 15.09.2020 година

Одлука број: 09-1785/2 од 30.09.2020 година

Одлука број: 12-3161/2 од 22.09.2020 година

Одлука број: 12-3037/2 од 22.09.2020 година

Одлука број: 12-2226/6 од 17.09.2020 година

Одлука број: 12-3276/1 од 21.09.2020 година во врска со број 12-5015/19

Одлука број: 12-237/3 од 18.09.2020 година во врска со број 12-3367/19

Одлука број: 12-235/3 од 18.09.2020 година во врска со број 12-3267/19

Одлука број: 12-369/7 од 18.09.2020 година во врска со број 12-3206/19

Одлука број: 12-234/3 од 18.09.2020 година во врска со број 12-3411/19

Одлука број: 12-3267/1 од 17.09.2020 година

Одлука број: 12-322/9 од 18.09.2020 година во врска со број 12-2944/19

Одлука број: 12-1218/4 од 18.09.2020 година во врска со број 12-4985/19

Одлука број: 12-1912/3 од 18.09.2020 година во врска со број 12-5078/19

Одлука број: 12-1942/3 од 18.09.2020 година во врска со број 12-3942/19

Одлука број: 12-1982/3 од 18.09.2020 година во врска со број 12-4248/19

Одлука број: 12-1983/3 од 18.09.2020 година во врска со број 12-4226/19

Одлука број: 12-2698/4 од 18.09.2020 година

Одлука број: 12-382/11 од 18.09.2020 година во врска со број 12-4897/19

Одлука број: 12-2467/3 од 18.09.2020 година во врска со број 12-5557/19

Одлука број: 12-726/4 од 18.09.2020 година во врска со број 12-3578/19

Одлука број: 09-5082/2 од 18.09.2020 година

Одлука број: 12-2237/1 од 17.09.2020 година

Одлука број: 12-1900/3 од 17.09.2020 година

Одлука број: 12-2546/3 од 17.09.2020 година

Одлука број: 09-2008/3 од 17.09.2020 година

Одлука број: 09-5306/2 од 17.09.2020 година

Одлука број: 09-3224/1 од 16.09.2020 година

Одлука број: 12-21/2 од 16.09.2020 година

Одлука број: 12-2357/3 од 16.09.2020 година во врска со број 12-5330/19

Одлука број: 12-899/6 од 16.09.2020 година

Одлука број: 12-446/5 од 16.09.2020 година во врска со број 12-4609/19

Одлука број: 12-445/3 од 16.09.2020 година во врска со број 12-4831/19

Одлука број: 12-1906/4 од 16.09.2020 година во врска со број 12-5048/19

Одлука број: 09-1873/2 од 16.09.2020 година

Одлука број: 12-578/6 од 16.09.2020 година во врска со број 12-5181/19

Одлука број: 12-2156/2 од 16.09.2020 година

Одлука број: 12-4198/2 од 16.09.2020 година

Одлука број: 12-3202/1 од 16.09.2020 година

Одлука број: 12-3205/1 од 16.09.2020 година

Одлука број: 12-149/10 од 16.09.2020 година

Одлука број: 09-4455/2 од 16.09.2020 година

Одлука број: 12-1536/5 од 15.09.2020 година

Одлука број: 12-1927/3 од 15.09.2020 година во врска со број 12-3877/19

Одлука број: 09-3875/2 од 14.09.2020 година

Одлука број: 09-3814/2 од 14.09.2020 година

Одлука број: 12-1511/3 од 15.09.2020 година во врска со број 12-2276/19

Одлука број: 12-2248/3 од 15.09.2020 година во врска со број 12-3846/19

Одлука број: 09-3031/3 од 14.09.2020 година

Одлука број: 12-1935/13 од 11.09.2020 година

Одлука број: 12-430/3 од 11.09.2020 година во врска со број 12-4508/19

Одлука број: 12-1904/3 од 11.09.2020 година во врска со број 12-1781/19

Одлука број: 12-441/3 од 11.09.2020 година во врска со број 12-3772/19

Одлука број: 12-1884/3 од 11.09.2020 година во врска со број 12-5328/19

Одлука број: 12-896/6 од 11.09.2020 година

Одлука број: 09-131/5 од 11.09.2020 година

Одлука број: 09-1908/2 од 11.09.2020 година

Одлука број: 09-2278/4 од 11.09.2020 година

Одлука број: 09-1542/3 од 11.09.2020 година

Одлука број: 12-2107/4 од 11.09.2020 година

Одлука број: 19-2001/2 од 11.09.2020 година

Одлука број: 12-443/3 од 10.09.2020 година во врска со број 12-4461/19

Одлука број: 12-1896/3 од 10.09.2020 година

Одлука број: 12-2855/3 од 10.09.2020 година

Одлука број: 12-2206/3 од 10.09.2020 година

Одлука број: 12-1469/5 од 10.09.2020 година

Одлука број: 12-963/2 од 10.09.2020 година

Одлука број: 12-2356/4 од 09.09.2020 година

Одлука број: 12-1525/3 од 07.09.2020 година

 

37-ма седница на ДКСК од 24.08.2020 година

Одлука број: 08-3688/16 од 09.09.2020 година

Одлука број: 12-2953/1 од 02.09.2020 годинa во врска со број 12-4352/2019

Одлука број: 12-1526/5 од 02.09.2020 година

Одлука број: 12-561/3 од 02.09.2020 годинa во врска со број 12-1548/2019

Одлука број: 12-556/3 од 02.09.2020 годинa во врска со број 12-2777/2019

Одлука број: 12-211/4 од 02.09.2020 годинa во врска со број 12-2227/2019

Одлука број: 12-2315/2 од 01.09.2020 година

Одлука број: 09-2745/4 од 27.08.2020 година

Одлука број: 12-1425/2 од 27.08.2020 година

Одлука број: 12-1928/5 од 27.08.2020 годинa во врска со број 12-3611/2019

Одлука број: 12-1842/4 од 27.08.2020 годинa во врска со број 12-389/2019

Одлука број: 12-1929/4 од 27.08.2020 годинa во врска со број 12-2522/2019

Одлука број: 12-1917/2 од 27.08.2020 година

Одлука број: 12-2119/3 од 27.08.2020 годинa во врска со број 12-3295/2019

Одлука број: 12-2331/4 од 27.08.2020 година

Одлука број: 12-2852/1 од 27.08.2020 годинa во врска со број 12-2932/2019

 

36-та седница на ДКСК од 23.07.2020 година

Одлука број: 09-972/11 од 10.08.2020 година

Одлука број: 09-1096/5 од 30.07.2020 година

Одлука број: 09-1100/4 од 30.07.2020 година

Одлука број: 09-1763/3 од 30.07.2020 година

Одлука број: 09-2502/2 од 30.07.2020 година

Одлука број: 09-3850/2 од 30.07.2020 година

Одлука број: 09-5066/2 од 30.07.2020 година

Одлука број: 12-1519/12 од 28.07.2020 годинa во врска со број 12-2280/2019

Одлука број: 09-313/3 од 29.07.2020 година

Одлука број: 09-874/8 од 29.07.2020 година

Одлука број: 09-873/3 од 29.07.2020 година

Одлука број: 12-2589/1 од 29.07.2020 година

Одлука број: 12-1265/3 од 29.07.2020 година

Одлука број: 09-566/3 од 28.07.2020 година

Одлука број: 12-1843/2 од 28.07.2020 година

Одлука број: 12-2720/6 од 24.07.2020 година

Одлука број: 12-4345/2 од 24.07.2020 година

Одлука број: 12-337/2 од 24.07.2020 година, врска бр: 12-583/2019

 

31-ва седница на ДКСК од 12.06.2020 година и продолжение од 16.07.2020 година

Одлука број: 12-860/4 од 23.07.2020 година

Одлука број: 12-2521/1 од 23.07.2020 година

Одлука број: 12-2514/1 од 22.07.2020 година

Одлука број: 12-2515/1 од 22.07.2020 година

Одлука број: 12-5453/2 од 22.07.2020 година

Одлука број: 09-1549/4 од 21.07.2020 година

Одлука број: 08-2340/2 од 21.07.2020 година

Одлука број: 08-2503/1 од 21.07.2020 година

Одлука број: 12-1400/2 од 21.07.2020 година

Одлука број: 12-2480/1 од 21.07.2020 година

Одлука број: 12-2500/1 од 21.07.2020 година

Одлука број: 08-2164/2 од 21.07.2020 година

Одлука број: 08-2210/2 од 21.07.2020 година

Одлука број: 08-2139/2 од 21.07.2020 година

Одлука број: 12-78/2 од 21.07.2020 година

Одлука број: 12-2499/1 од 21.07.2020 година

Одлука број: 12-2638/5 од 20.07.2020 година

Одлука број: 12-161/3 од 20.07.2020 година во врска со 12-2221/1 

Одлука број: 12-739/3 од 20.07.2020 година во врска со 12-3864/1

Одлука број: 12-2423/2 од 20.07.2020 година

Одлука бр: 12-2115/4 од 20.07.2020 година, врска бр: 12-1914/2019

Одлука бр: 12-2159/2 од 20.07.2020 година, врска бр: 12-3650/2019

Одлука бр: 12-716/11 од 20.07.2020 година, врска бр: 12-3777/2019

Одлука бр: 12-1132/5 од 20.07.2020 година, врска бр: 12-1549/2019

Одлука бр: 12-1945/5 од 20.07.2020 година, врска бр: 12-4069/2019

Одлука број: 12-19/3 од 17.07.2020 година

Одлука бр: 12-992/9 од 24.06.2020 година, врска бр: 12-5775/2019

Одлука број: 08-2224/1 од 17.06.2020 година

Одлука број: 08-361/14 од 17.06.2020 година

Одлука број: 08-3080/14 од 17.06.2020 година

Одлука број: 12-3651/2 од 17.06.2020 година

Одлука број: 12-1588/2 од 15.06.2020 година

Одлука број: 12-1774/18 од 15.06.2020 година

Одлука бр: 12-1920/4 од 15.06.2020 година, врска бр: 12-4552/2019

Одлука број: 12-264/3 од 15.06.2020 година

Одлука бр: 12-1263/3 од 15.06.2020 година, врска бр: 12-5089/2019

Одлука бр: 12-499/3 од 15.06.2020 година, врска бр: 12-3474/2019

Одлука бр: 12-428/3 од 15.06.2020 година, врска бр: 12-3351/2019

 

30-та седница на ДКСК од 18.05.2020 година

Одлука бр: 12-983/2 од 02.06.2020 година, врска бр: 12-1535/2019

Одлука број: 09-393/3 од 27.07.2020 година

Одлука број: 09-2674/2 од 12.08.2020 година

Одлука број: 12-626/2 од 17.07.2020 година

Одлука број: 12-2629/2 од 15.06.2020 година

Одлука број: 12-2822/2 од 08.06.2020 година

Одлука број: 12-4202/3 од 08.06.2020 година

Одлука број: 12-2230/5 од 04.06.2020 година

Одлука број: 12-3634/2 од 04.06.2020 година

Одлука бр: 12-1467/7 од 03.06.2020 година, в.в. предвремени парламентарни избори 2020

Одлука бр: 12-22/2 од 03.06.2020 година, врска бр: 12-3927/2019

Одлука број: 09-3391/4 од 03.06.2020 година

Одлука број: 09-1741/3 од 03.06.2020 година

Одлука број: 12-2172/4 од 02.06.2020 година

Одлука број: 12-4275/2 од 02.06.2020 година

Одлука бр: 12-1266/3 од 02.06.2020 година, врска бр: 12-4980/2019

Одлука бр: 12-1267/3 од 02.06.2020 година, врска бр: 12-3785/2019

Одлука бр: 12-1559/2 од 01.06.2020 година, врска бр: 12-1559/2019

Одлука број: 12-1528/5 од 02.06.2020 година

Одлука број: 12-1540/2 од 02.06.2020 година

Одлука број: 12-3150/2 од 02.06.2020 година

Одлука број: 12-4097/3 од 02.06.2020 година

Одлука број: 12-5606/2 од 02.06.2020 година

Одлука број: 09-652/26 од 02.06.2020 година

Одлука бр: 12-1403/5 од 01.06.2020 година, врска бр: 12-2238/2019

Одлука бр: 12-2094/1 од 01.06.2020 година, врска бр: 12-2151/2019

Одлука број: 09-730/3 од 29.05.2020 година

Одлука број: 09-809/5 од 29.05.2020 година

Одлука број: 09-1052/2 од 29.05.2020 година

Одлука број: 09-2010/2 од 29.05.2020 година

Одлука број: 09-2162/1 од 29.05.2020 година

Одлука број: 09-3423/2 од 29.05.2020 година

Одлука број: 09-3992/1 од 29.05.2020 година

Одлука број: 12-254/4 од 29.05.2020 година

Одлука број: 12-129/6 од 29.05.2020 година

Одлука бр: 12-1027/3 од 29.05.2020 година, врска број 12-5122/1 од 07.11.2019 година

Одлука бр: 12-2086/1 од 29.05.2020 година, врска бр: 12-1758/2019

Одлука бр: 12-971/2 од 18.05.2020 година, врска број 12-5836/1 од 31.12.2019 година

Одлука број: 09-911/5 од 28.05.2020 година

Одлука број: 09-1494/2 од 28.05.2020 година

Одлука број: 09-1045/4 од 28.05.2020 година

Одлука број: 09-1773/8-19 од 28.05.2020 година

Одлука број: 09-908/19 од 28.05.2020 година

Одлука број: 09-222/2 од 28.05.2020 година

Одлука број: 09-223/6 од 28.05.2020 година

Одлука бр: 12-2017/2 од 22.05.2020 година, врска бр: 12-574/2019

Одлука бр: 12-2023/1 од 22.05.2020 година, врска бр: 12-4645/2019

Одлука број: 09-1974/3 од 26.05.2020 година

Одлука број: 09-1189/2 од 22.05.2020 година

Одлука број: 09-3431/6 од 22.05.2020 година

Одлука број: 09-3527/2 од 22.05.2020 година

Одлука број: 09-4704/3 од 22.05.2020 година

Одлука број: 09-151/5 од 22.05.2020 година

Одлука број: 09-952/6 од 22.05.2020 година

Одлука број: 09-1066/3 од 22.05.2020 година

Одлука број: 09-2669/2 од 22.05.2020 година

Одлука број: 09-604/10 од 21.05.2020 година

Одлука број: 09-606/10 од 21.05.2020 година

Одлука број: 09-631/14 од 21.05.2020 година

Одлука број: 09-639/12 од 21.05.2020 година

Одлука број: 09-1093/8 од 21.05.2020 година

Одлука број: 09-1778/2 од 21.05.2020 година

Одлука број: 09-3416/2 од 21.05.2020 година

Одлука број: 09-474/5 од 21.05.2020 година

Одлука број: 09-799/3 од 21.05.2020 година

Одлука број: 09-607/10 од 20.05.2020 година

Одлука број: 09-1071/12 од 20.05.2020 година

Одлука број: 09-1109/6 од 20.05.2020 година

Одлука број: 09-608/9 од 20.05.2020 година

Одлука број: 09-633/17 од 20.05.2020 година

Одлука број: 09-648/12 од 20.05.2020 година

Одлука број: 09-1070/9 од 20.05.2020 година

Одлука број: 09-30/3 од 20.05.2020 година

Одлука број: 09-1409/3 од 20.05.2020 година

 

29-та седница на ДКСК од 10.04.2020 година

Одлука број: 12-1346/4 од 24.04.2020 година

Одлука број: 12-1172/10 од 24.04.2020 година


28-ма седница на ДКСК од 29.02.2020 година

Одлука број: 08-4331/1 од 10.03.2020 година

Одлука број: 12-4108/2 од 16.03.2020 година

Одлука број: 12-3250/2 од 16.03.2020 година

Одлука број: 12-3047/2 од 16.03.2020 година

Одлука број: 12-2723/2 од 16.03.2020 година

Одлука бр: 12-426/3 од 16.03.2020 година во врска со 12-3822/1 од 09.08.2019 година

Одлука бр: 12-134/3 од 13.03.2020 година, врска бр: 12-4042/2019

Одлука бр: 12-133/5 од 13.03.2020 година, врска бр: 12-1550/2019

Одлука бр: 12-917/3 од 11.03.2020 година во врска со 12-2320/1 од 06.04.2019 година

Одлука број: 12-4833/2 од 11.03.2020 година

Одлука бр: 12-1387/2 од 11.03.2020 година во врска со 12-2378/1 од 10.04.2019 година

Одлука бр: 12-159/3 од 09.03.2020 година во врска со 12-778/1 од 29.03.2019 година

Одлука број: 12-1974/5 од 09.03.2020 година

Одлука број: 12-1533/3 од 09.03.2020 година

Одлука број: 12-2690/6 од 09.03.2020 година

Одлука бр: 12-195/3 од 09.03.2020 година во врска со 12-3200/1 од 20.06.2019 година

Одлука бр: 12-439/4 од 09.03.2020 година во врска со 12-4666/1 од 07.10.2019 година

Одлука број: 12-1699/3 од 09.03.2020 година

Одлука бр: 12-1538/1 од 06.03.2020 година, врска бр: 12-1915/2019

Одлука бр: 12-325/3 од 09.03.2020 година, врска бр: 12-2721/2019

Одлука број: 12-5758/2 од 06.03.2020 година

Одлука број: 12-2462/7 од 06.03.2020 година

Одлука број: 09-677/3 од 06.03.2020 година

Одлука број: 09-1783/8 од 06.03.2020 година

Одлука број: 09-867/4 од 06.03.2020 година

Одлука број: 12-3712/3 од 06.03.2020 година

Одлука број: 12-1553/20 од 06.03.2020 година

Одлука бр: 12-95/2 од 06.03.2020 година во врска со 12-2273/1 од 04.04.2019 година

Одлука бр: 12-1463/1 од 06.03.2020 година, врска бр: 12-1680/2019

Одлука бр: 12-1472/1 од 02.03.2020 година, врска бр: 12-2658/2019

Одлука број: 09-2610/2 од 04.03.2020 година

Одлука број: 09-2416/2 од 04.03.2020 година

Одлука број: 08-355/8 од 03.03.2020 година

Одлука број: 08-4301/2 од 03.03.2020 година

Одлука број: 08-4863/2 од 03.03.2020 година

 

27-ма седница на ДКСК од 14.02.2020 година

Одлука број: 09-1163/2 од 18.02.2020 година

Одлука број: 09-1208/1 од 19.02.2020 година

Одлука број: 08-175/2 од 03.03.2020 година

Одлука број: 08-1339/1 од 24.02.2020 година

Одлука бр: 12-1396/1 од 26.02.2020 година во врска со 12-1916/1 од 23.03.2019 година

Одлука бр: 12-1392/1 од 26.02.2020 година во врска со 12-691/1 од 26.02.2019 година

Одлука бр: 12-1404/1 од 26.02.2020 година во врска со 12-1953/1 од 25.03.2019 година

Одлука број: 09-68/6 од 25.02.2020 година

Одлука број: 08-1386/1 од 26.02.2020 година

Одлука број: 08-1375/1 од 25.02.2020 година

Одлука број: 08-41/2 од 25.02.2020 година

Одлука бр: 12-1211/1 од 19.02.2020 година, врска бр: 12-3104/2019

Одлука бр: 12-1227/1 од 20.02.2020 година, врска бр: 12-4634/2019

Одлука бр: 12-1228/1 од 20.02.2020 година, врска бр: 12-4256/2019

Одлука бр: 12-1229/1 од 20.02.2020 година, врска бр: 12-2866/2019

Одлука бр: 12-1249/1 од 20.02.2020 година, врска бр: 12-3130/2019

Одлука бр: 12-1250/1 од 20.02.2020 година, врска бр: 12-2219/2019

Одлука број: 12-1975/2 од 18.02.2020 година

Одлука број: 12-3885/2 од 18.02.2020 година

Одлука број: 09-1196/2 од 19.02.2020 година

Одлука број: 09-1177/1 од 18.02.2020 година

Одлука бр: 12-448/2 од 18.02.2020 година, врска бр: 12-5311/2019

Одлука број: 08-1173/1 од 18.02.2020 година

Одлука број: 08-1129/1 од 17.02.2020 година

Одлука бр: 12-1160/1 од 18.02.2020 година во врска со 12-2695/1 од 14.05.2019 година

Одлука бр: 12-737/3 од 18.02.2020 година во врска со 12-4052/1 од 27.08.2019 година

Одлука бр: 12-1157/1 од 18.02.2020 година во врска со 12-2635/1 од 08.05.2019 година

Одлука бр: 12-1158/1 од 18.02.2020 година во врска со 12-2606/1 од 06.05.2019 година

Одлука бр: 12-1159/1 од 18.02.2020 година во врска со 12-2632/1 од 08.05.2019 година

Одлука бр: 12-988/2 од 18.02.2020 година, врска бр: 12-5754/1 од 24.12.2019 година

Одлука бр: 12-964/2 од 18.02.2020 година, врска бр: 12-5499/1 од 03.12.2019 година

Одлука бр: 12-1156/1 од 18.02.2020 година, врска бр: 12-5608/1 од 12.12.2019 година

Одлука бр: 12-720/5 од 17.02.2020 година, врска бр: 12-5505/2019

Одлука бр: 12-1134/1 од 17.02.2020 година, врска бр: 12-3570/2019

Одлука бр: 12-1133/1 од 17.02.2020 година, врска бр: 12-2171/2019

Одлука број: 09-1141/1 од 17.02.2020 година

Одлука број: 09-1140/1 од 17.02.2020 година

Одлука број: 09-1139/1 од 17.02.2020 година

Одлука број: 09-1138/1 од 17.02.2020 година

Одлука број: 12-2121/2 од 17.02.2020 година

Одлука број: 12-1901/2 од 17.02.2020 година

 

26-та седница на ДКСК од 07.02.2020 година

Одлука број: 09-20/2 од 11.02.2020 година

Одлука број: 09-1019/1 од 12.02.2020 година

Одлука број: 09-1020/1 од 12.02.2020 година

Одлука број: 09-1023/1 од 12.02.2020 година

Одлука бр: 12-1448/1 од 28.02.2020 година, врска бр: 12-3079/1 од 16.05.2019 година

Одлука број: 09-1111/1 од 14.02.2020 година

Одлука број: 09-1110/1 од 14.02.2020 година

Одлука број: 09-1784/4 од 17.02.2020 година

Одлука број: 09-1108/1 од 14.02.2020 година

Одлука број: 09-1107/1 од 14.02.2020 година

Одлука број: 09-1113/1 од 14.02.2020 година

Одлука број: 09-1118/1 од 14.02.2020 година

Одлука број: 09-1109/1 од 14.02.2020 година

Одлука број: 09-539/2 од 13.02.2020 година

Одлука број: 09-947/2 од 13.02.2020 година

Одлука број: 09-1016/1 од 13.02.2020 година

Одлука број: 09-1067/1 од 13.02.2020 година

Одлука број: 09-1069/1 од 13.02.2020 година

Одлука бр: 12-1012/1 од 12.02.2020 година, врска бр: 12-2627/1 од 08.05.2019 година

Одлука бр: 12-1009/1 Од 12.02.2020 година, врска бр: 12-2281/1 од 04.04.2019 година

Одлука бр: 12-1010/1 од 12.02.2020 година, врска бр: 12-3437/1 од 05.07.2019 година

Одлука бр: 12-1008/1 од 12.02.2020 година, врска бр: 12-1704/1 од 20.03.2019 година

Одлука бр: 12-1021/2 од 12.02.2020 година, врска бр: 12-4425/1 од 21.09.2019 година

Одлука бр: 12-113/2 од 12.02.2020 година, врска бр: 12-113/1 од 10.01.2020 година

Одлука бр: 12-1011/1 од 12.02.2020 година, врска бр: 12-4267/1 од 13.09.2019 година

Одлука бр: 12-1022/1 од 12.02.2020 година, врска бр: 12-1313/1 од 11.03.2019 година

Одлука број: 12-1013/2 од 12.02.2020 година, по предмет 12-3151 од 2019 година

Одлука број: 12-1014/3 од 12.02.2020 година, по предмет 12-2628 од 2019 година

Одлука број: 12-1017/2 од 12.02.2020 година, по предмет 12-2516 од 2019 година

Одлука број: 12-177/3 од 12.02.2020 година, врска број 12-3724/1 од 30.07.2019 година

Одлука број: 12-253/2 од 12.02.2020 година, врска број 12-4948/1 од 04.10.2019 година

Одлука број: 12-811/7 од 12.02.2020 година

Одлука број: 12-2160/5 од 12.02.2020 година

Одлука број: 12-2423/5 од 12.02.2020 година

Одлука број: 12-2630/14 од 12.02.2020 година

Одлука број: 12-2693/2 од 12.02.2020 година

Одлука број: 12-2960/2 од 12.02.2020 година

Одлука број: 09-250/2 од 12.02.2020 година

Одлука број: 12-1002/1 од 11.02.2020 годинa, врска број 12-2167/1 од 02.04.2019 година

Одлука број: 12-1003/1 од 11.02.2020 годинa, врска број 12-2920/1 од 28.05.2019 година

 

24-та седница на ДКСК од 15.11.2019 година

Одлука број: 09-1952/2 од 22.11.2019 година

Одлука број: 12-1532/5 од 28.11.2019 година

Одлука број: 12-2342/3 од 28.11.2019 година

Одлука број: 12-2611/16 од 28.11.2019 година

Одлука број: 12-2639/5 од 28.11.2019 година

Одлука број: 09-2858/4 од 25.11.2019 година

Одлука број: 09-3738/4 од 25.11.2019 година

Одлука број: 09-1029/2 од 22.11.2019 година

Одлука број: 09-1952/2 од 22.11.2019 година

Одлука број: 09-2234/2 од 22.11.2019 година

Одлука број: 09-2582/2 од 22.11.2019 година

Одлука број: 12-1451/9 од 22.11.2019 година

Одлука број: 12-2634/6 од 22.11.2019 година

Одлука број: 12-2744/2 од 22.11.2019 година

Одлука број: 12-2842/27 од 22.11.2019 година

Одлука број: 09-1090/6 од 22.11.2019 година

Одлука број: 09-3674/4 од 22.11.2019 година

Одлука број: 09-651/2 од 21.11.2019 година

Одлука број: 09-2863/4 од 21.11.2019 година

Одлука број: 09-3674/4 од 21.11.2019 година

Одлука број: 09-1775/3 од 21.11.2019 година

Одлука број: 12-2659/7 од 21.11.2019 година

Одлука број: 12-2304/8 од 20.11.2019 година

Одлука број: 12-2406/3 од 20.11.2019 година

Одлука број: 12-2771/3 од 20.11.2019 година

Одлука број: 12-2740/2 од 21.11.2019 година

Одлука број: 12-2444/5 од 21.11.2019 година

Одлука број: 12-2743/3 од 21.11.2019 година

Одлука број: 09-1325/2 од 20.11.2019 година

Одлука број: 09-1624/4 од 20.11.2019 година / Исправка на техничка грешка

Одлука број: 09-2140/2 од 20.11.2019 година

Одлука број: 09-2541/2 од 20.11.2019 година

Одлука број: 09-2581/2 од 20.11.2019 година

Одлука број: 09-523/2 од 20.11.2019 година

Одлука број: 12-2271/2 од 20.11.2019 година

Одлука број: 12-3208/2 од 20.11.2019 година

Одлука број: 12-3305/2 од 20.11.2019 година

Одлука број: 12-1899/5 од 20.11.2019 година

Одлука број: 12-2319/6 од 20.11.2019 година

Одлука број: 12-2377/6 од 20.11.2019 година

Одлука број: 12-2602/56од 20.11.2019 година

Одлука број: 09-2292/24 од 20.11.2019 година

Одлука број: 12-1447/5 од 19.11.2019 година

Одлука број: 12-2594/5 од 19.11.2019 година

Одлука број: 12-2631/5 од 19.11.2019 година

Одлука број: 12-3076/11 од 19.11.2019 година

Одлука број: 12-1924/3 од 17.11.2019 година

Одлука број: 12-823/6 од 17.11.2019 година

23-та седница на ДКСК од 01.11.2019 година

Одлука број: 09-1080/5 од 20.11.2019 година

Одлука број: 09-1110/5 од 20.11.2019 година

Одлука број: 09-2026/11 од 20.11.2019 година

Одлука број: 09-2590/6 од 20.11.2019 година

Одлука број: 09-2613/8 од 20.11.2019 година

Одлука број: 09-630/8 од 20.11.2019 година

Одлука број: 09-637/6 од 20.11.2019 година

Одлука број: 09-907/6 од 20.11.2019 година

Одлука број: 09-593/22 од 13.11.2019 година

Одлука број: 09-1116/2 од 13.11.2019 година

Одлука број: 09-3747/2 од 13.11.2019 година

Одлука број: 09-3806/2 од 13.11.2019 година

Одлука број: 09-4109/2 од 13.11.2019 година

Одлука број: 09-3934/8 од 12.11.2019 година

Одлука број: 09-4377/6 од 12.11.2019 година

Одлука број: 09-4379/6 од 12.11.2019 година

Одлука број: 09-4381/6 од 12.11.2019 година

Одлука број: 09-4383/6 од 12.11.2019 година

Одлука број: 09-4385/6 од 12.11.2019 година

Одлука број: 09-4387/6 од 12.11.2019 година

Одлука број: 09-4389/6 од 12.11.2019 година

Одлука број: 09-4391/6 од 12.11.2019 година

Одлука број: 09-4393/6 од 12.11.2019 година

Одлука број: 09-4395/6 од 12.11.2019 година

Одлука број: 09-4402/6 од 12.11.2019 година

Одлука број: 09-830/15 од 12.11.2019 година

Одлука број: 09-2936/2 од 12.11.2019 година

Одлука број: 08-4378/6 од 11.11.2019 година

Одлука број: 08-4380/6 од 11.11.2019 година

Одлука број: 08-4382/6 од 11.11.2019 година

Одлука број: 08-4384/6 од 11.11.2019 година

Одлука број: 08-4386/6 од 11.11.2019 година

Одлука број: 08-4388/6 од 11.11.2019 година

Одлука број: 08-4390/6 од 11.11.2019 година

Одлука број: 08-4392/6 од 11.11.2019 година

Одлука број: 08-4398/6 од 11.11.2019 година

Одлука број: 08-4400/6 од 11.11.2019 година

Одлука број: 09-1698/10 од 11.11.2019 година

Одлука број: 09-4401/5 од 11.11.2019 година

Одлука број: 12-2253/9 од 08.11.2019 година

Одлука број: 12-2615/6 од 08.11.2019 година

Одлука број: 12-2270/10 од 08.11.2019 година

Одлука број: 09-4077/2 од 08.11.2019 година

Одлука број: 12-1982/9 од 07.11.2019 година

Одлука број: 12-2633/5 од 07.11.2019 година

Одлука број: 12-2767/6 од 07.11.2019 година

Одлука број: 12-3715/5 од 06.11.2019 година

Одлука број: 12-415/6 од 05.11.2019 година

Одлука број: 12-1555/5 од 05.11.2019 година

22-ра седница на ДКСК од 17.09.2019 година

Одлука број: 08-1486-2 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1487-2 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1488-2 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1497-2 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1499-2 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1509-2 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1669-7 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1674-5 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-2419-8 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-2811-7 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-3435-5 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1506/2 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1508/2 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-1671/7 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-2421/8 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-2798/5 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-2800/6 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-2801/6 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-2803/5 од 30.09.2019 година

Одлука број: 08-2804/6 од 30.09.2019 година

Одлука број: 12-547/5 од 23.09.2019 година

Одлука број: 12-2070/2 од 27.09.2019 година

Одлука број: 12-2148/3 од 27.09.2019 година

Одлука број: 12-2620/7 од 27.09.2019 година

Одлука број: 12-2856/4 од 26.09.2019 година

Одлука број: 08-1310/6 од 26.09.2019 година

Одлука број: 12-2682/32 од 23.09.2019 година

Одлука број: 12-2630/11 од 23.09.2019 година

Одлука број: 09-1099/9 од 20.09.2019 година

Одлука број: 09-2218/4 од 19.09.2019 година

Одлука број: 09-2264/3 од 20.09.2019 година

Одлука број: 09-2290/8 од 20.08.2019 година

Одлука број: 09-2691/4 од 20.09.2019 година

Одлука број: 12-650/4 од 20.09.2019 година

Одлука број: 12-2402/5 од 20.09.2019 година

Одлука број: 12-2667/2 од 20.09.2019 година

Одлука број: 12-2754/2 од 20.09.2019 година

Одлука број: 12-3582/2 од 20.09.2019 година

21-ва седница на ДКСК од 12.08.2019 година

Одлука број: 09-2289/4 од 06.11.2020 година

Одлука број: 09-1667/3 од 16.08.2019 година

Одлука број: 09-1961/2 од 16.08.2019 година

Одлука број: 09-1097/5 од 16.08.2019 година

Одлука број: 09-1073/6 од 16.08.2019 година

Одлука број: 12-2607/5 од 19.08.2019 година

Одлука број: 12-1978/5 од 16.08.2019 година

Одлука број: 12-891/16 од 16.08.2019 година

Одлука број: 12-2043/6 од 16.08.2019 година

Одлука број: 12-2389/3 од 16.08.2019 година

Одлука број: 12-2395/3 од 16.08.2019 година

Одлука број: 12-2733/3 од 16.08.2019 година

Одлука број: 09-2089/4 од 16.08.2019 година

Одлука број: 09-2090/6 од 16.08.2019 година

Одлука број: 09-2096/10 од 16.08.2019 година

Одлука број: 09-2100/4 од 16.08.2019 година

Одлука број: 12-1962/2 од 15.08.2019 година

Одлука број: 12-2603/5 од 15.08.2019 година

Одлука број: 12-2651/2 од 15.08.2019 година

Одлука број: 12-1541/7 од 15.08.2019 година

20-та седница на ДКСК од 05.08.2019 година

Одлука број: 09-2099/6 - 09.08.2019 година

Одлука број: 09-1020/5 - за поништување од 19.08.2019 година

Одлука број: 09-2101/6 од 09.08.2019 година

Одлука број: 09-1698/3 - јавна опомена од 09.08.2019 година

Одлука број: 09-2093/6 од 09.08.2019 година

Одлука број: 12-1138/15 од 09.08.2019 година

Одлука број: 09-2823/5 од 07.08.2019 година

Одлука број: 09-2824/5 од 07.08.2019 година

Одлука број: 09-2825/5 од 07.08.2019 година

Одлука број: 09-2826/6 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-1510/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-2795/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-2769/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-2797/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-2799/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-2802/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-2805/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-2806/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-2807/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 08-2809/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 12-1708/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 12-2525/2 од 07.08.2019 година

Одлука број: 12-2626/4 од 07.08.2019 година

Одлука број: 09-1026/10 од 07.08.2019 година

Одлука број: 12-2157/4 од 06.08.2019 година

Одлука број: 12-2683/4 од 06.08.2019 година

Одлука број: 12-2724/4 од 06.08.2019 година

19-та седница на ДКСК од 07.06.2019 година

Одлука број: 12-2056/4 од 21.06.2019 година

Одлука број: 12-2442/4 од 11.06.2019 година

Одлука број: 12-2376/4 од 11.06.2019 година

Одлука број: 08-1494/2 од 11.06.2019 година

Одлука број: 08-1496/2 од 11.06.2019 година

Одлука број: 09-1777/2 од 11.06.2019 година

Одлука број: 12-1007/4 од 11.06.2019 година

Одлука број: 08-1495/2 од 11.06.2019 година

Одлука број: 08-1670/5 од 11.06.2019 година

Одлука број: 08-2142/2 од 11.06.2019 година

Одлука број: 08-2808/5 од 10.06.2019 година

Одлука број: 08-2810/5 од 10.06.2019 година

Одлука број: 08-2814/5 од 10.06.2019 година


18-та седница на ДКСК од 03.06.2019 година

Одлука број: 12-2173/4 од 21.06.2019 година

Одлука број: 12-2255/4 од 21.06.2019 година

Одлука број: 12-2746/5 од 21.06.2019 година

Одлука број: 09-1437/4 од 19.06.2019 година

Одлука број: 12-891/8 од 13.06.2019 година

Одлука број: 09-818/2 од 10.06.2019 година

Одлука број: 09-671/4 од 07.06.2019 година

Одлука број: 09-1407/2 од 07.06.2019 година

Одлука број: 09-1795/2 од 06.06.2019 година

17-та седница на ДКСК од 22.05.2019 година

Одлука број: 12-1537/4 од 19.06.2019 година

Одлука број: 12-588/7 од 13.06.2019 година

Одлука број: 12-521/4 од 13.06.2019 година

Одлука број: 12-1536/6 од 06.06.2019 година

Одлука број: 09-1091/5 од 29.05.2019 година

Одлука број: 09-1111/6 од 29.05.2019 година

Одлука број: 09-1112/4 од 29.05.2019 година

Одлука број: 09-1782/2 од 29.05.2019 година

Одлука број: 09-1909/2 од 29.05.2019 година

Одлука број: 09-2288/4 од 29.05.2019 година

Одлука број: 12-666/6 од 27.05.2019 година

Одлука број: 12-712/6 од 27.05.2019 година

Одлука број: 12-1534/6 од 27.05.2019 година

Одлука број: 12-2307/4 од 27.05.2019 година

Одлука број: 12-1547/6 од 27.05.2019 година

Одлука број: 08-906/4 од 27.05.2019 година

Одлука број: 08-1489/2 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2084/4 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2086/5 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2087/5 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2088/5 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2091/5 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2092/6 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2094/5 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2095/4 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2097/5 од 27.05.2019 година

Одлука број: 09-2098/7 од 17.05.2019 година

Одлука број: 08-1490/2 од 27.05.2019 година

Одлука број: 08-1492/2 од 27.05.2019 година

Одлука број: 08-1502/5 од 27.05.2019 година

Одлука број: 08-1504/2 од 27.05.2019 година

Одлука број: 08-1501/2 од 23.05.2019 година

Одлука број: 08-1503/2 од 23.05.2019 година

Одлука број: 08-1505/5 од 23.05.2019 година

Одлука број: 08-1507/5 од 23.05.2019 година

Одлука број: 08-1511/2 од 23.05.2019 година

Одлука број: 08-1513/2 од 15.05.2019 година

16-та седница на ДКСК од 10.05.2019 година

Одлука број: 09-1107/4 од 17.06.2019 година

Одлука број: 09-1066/4 од 16.05.2019 година

Одлука број: 09-1087/4 од 16.05.2019 година

Одлука број: 09-1077/4 од 16.05.2019 година

Одлука број: 09-1685/5 од 15.05.2019 година

Одлука број: 09-1691/5 од 15.05.2019 година

Одлука број: 09-1692/5 од 15.05.2019 година

Одлука број: 09-1693/5 од 15.05.2019 година

Одлука број: 09-1694/5 од 15.05.2019 година

Одлука број: 08-1672/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 08-1491/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 08-1498/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 08-1500/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 08-1673/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 08-1675/5 од 09.05.2019 година

15-та седница на ДКСК од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1445/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1684/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1686/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1688/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1689/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1690/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1695/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-2085/5 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1069/6 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1085/6 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1098/6 од 09.05.2019 година

Одлука број: 09-1108/6 од 09.05.2019 година

Одлука број: 12-619/6 од 09.05.2019 година

Одлука број: 12-2489/4 од 14.05.2019 година

Одлука број: 09-1809/2 од 10.05.2019 година

Одлука број: 09-1113/4 од 10.05.2019 година

Одлука број: 09-1094/4 од 10.05.2019 година

Одлука број: 09-1081/4 од 10.05.2019 година

Одлука број: 09-751/3 од 10.05.2019 година

Одлука број: 09-1446/2 од 10.05.2019 година

12-та седница на ДКСК од 03.05.2019 година

Одлука број: 09-1067/5 од 08.05.2019 година

Одлука број: 09-1092/4 од 08.05.2019 година

Одлука број: 09-1114/6 од 08.05.2019 година

Одлука број: 09-1086/4 од 08.05.2019 година

Одлука број: 09-1084/3 од 08.05.2019 година

Одлука број: 09-1076/4 од 08.05.2019 година

11-та седница на ДКСК од 24.04.2019 година

Одлука број: 09-647/7 од 25.04.2019 година

Одлука број: 09-640/4 од 25.04.2019 година

Одлука број: 09-635/7 од 25.04.2019 година

Одлука број: 09-632/6 од 25.04.2019 година

Одлука број: 09-605/6 од 25.04.2019 година

7-ма седница на ДКСК од 27.03.2019 година

Одлука број: 09-910-4 од 05.04.2019 година

Одлука број: 12-1028/4 од 02.04.2019 година

Одлука број: 09-1072 од 01.04.2019 година

Одлука број: 08-1512/3 од 01.04.2019 година

Одлука број: 12-1449/4 од 01.04.2019 година

Одлука број: 12-752/7 од 29.03.2019 година

Одлука број: 12-1543/4 од 29.03.2019 година

Одлука број: 08-1493/3 од 29.03.2019 година

6-та седница на ДКСК од 20.03.2019 година

Одлука број: 09-1441/2 од 30.10.2019 година

Одлука број: 09-849/3 од 19.04.2019 година

Одлука број: 09-1031/2 од 29.03.2019 година

Одлука број: 12-958/4 од 26.03.2019 година

Одлука број: 12-1539/4 од 26.03.2019 година

Одлука број: 12-1034/4 од 26.03.2019 година

Одлука број: 09-1036/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 09-960/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 12-1138/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 12-1551/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 09-1025/2 од 22.03.2019 година

Одлука број: 12-1326/4 од 22.03.2019 година

Одлука број: 12-988/4 од 21.03.2019 година

Одлука број: 12-573/4 од 21.03.2019 година

Одлука број: 12-1312/4 од 21.03.2019 година

5-та седница на ДКСК од 15.03.2019 година

Одлука број: 09-1021/2 од 16.11.2020 година

Одлука број: 09-1439-2 од 19.03.2019 година

Одлука број: 09-836-2 од 08.04.2019 година

Одлука број: 09-638/4 од 20.03.2019 година

Одлука број: 09-634/4 од 20.03.2019 година

Одлука број: 12-742/4 од 19.03.2019 година

Одлука број: 12-781/4 од 19.03.2019 година

Одлука број: 12-1450/4 од 18.03.2019 година

Одлука број: 12-1013/4 од 18.03.2019 година

Одлука број: 12-466/4 од 18.03.2019 година

Одлука број: 12-686/4 од 18.03.2019 година

4-та седница на ДКСК од 07.03.2019 година

Одлука број: 09-960/2 од 22.03.2019 година

Одлука број: 09-912 од 01.04.2019 година

Одлука број: 09-1020/2 од 22.03.2019 година

Одлука број: 09-534 од 01.04.2019 година

Одлука број: 09-919/2 од 29.03.2019 година

Одлука број: 09-520/2 од 29.03.2019 година

Одлука број: 09-452/3 од 29.03.2019 година

Одлука број: 12-324/8 од 15.03.2019 година

Одлука број: 12-805/4 од 14.03.2019 година

Одлука број: 12-665/4 од 14.03.2019 година

Одлука број: 12-735/4 од 14.03.2019 година

Одлука број: 12-522/4 од 12.03.2019 година

Одлука број: 12-936/4 од 12.03.2019 година

Одлука број: 12-959/4 од 08.03.2019 година