Вие сте овде:

Образец - Изјава за интереси

Изјвата за интереси се пополнува само при избор/ именување во рок од 30 дена.

Избраното/именуваното лице е должно обрзацеот - изјава за интереси да ја достави во хартиена форма до архивата на Државната комисија за спречување на корупцијата.