Вие сте овде:

Образец - Анкетен лист

Секое избрано / именувано лице е должно до Државната комисија за спречување на корупцијата да поднесе Образец за имотна состојба - Анкетен лист.

Образецот можете да го превземете во .pdf формат и електронски да го пополните.

Пополнетиот образец потребно е да се потпише и во хартиена форма да се достави до архивата на Државната комисија за спречување на корупцијата во рок од 30 дена по иборот/именувањето на функцијата.