Вие сте овде:

Информации од слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија” бр.13/2006, 86/08, 06/10), Државната комисија за спречување на корупцијата, како имател на информации  е должна да ја објави листата на информации со кои располага и кои се достапни за јавноста.

 


Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно со член 36 став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ( „Службен весник на Република С. Македонија“ бр.101/2019), службеното лице на имателот на информации е должно да подготви Годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, да го достави до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер до 31 јануари во тековната година за претходната година и да го објави на веб страницата на имателот на информации од јавен карактер.