Вие сте овде:

Имотна состојба на избраните и имненуваните лица

База на податоци за имотната состојба на сите актуелни избрани и именувани лица во Република Македонија кои доставиле уредно пополнет образец за имотна состојба (или образец за промена на имотната состојба).

За јавноста достпани се само податоците за актуелните фуннционери, односно за оние што имаат поднесено анкетни листови само за избор, но не и за престанок.

По поднесувањето на анекетен лист за престанок на функцијата, податоците за тоа лице автоматски се недостапни за јавноста, но не се бришат од батазата на податоци која е во сопственост на Државната комисија за спречување на корупцијата, согласно закон. 

Доколку Ви требаат податоци за лица кои не се достапни во оваа база на податоци, Ве молиме да се обратите со писмено барање до архивата на Државната комисија за спречување на корупцијата.

Податоци за имотна состојба на функционерите