Вие сте овде:

Список на вработени во Секретаријатот на ДКСК

Назив на работно место Име и Презиме е-пошта и тел.

Генерален секретар

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ИНТЕГРИТЕТ

 

 

Помошник раководител на сектор за стратешко планирање и интегритет

Маја Коневска

mkonevska@dksk.org.mk
02 3248 938

Одделение за стратешко планирање, соработка, проекти, аналитика и едукација

Виш соработник за стратешко планирање и следење на остварувањето на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси

Сашко Колев

sashko@dksk.org.mk
02 3248 955

Помлад соработник за аналитика

Ељуард Муртезани

e.murtezani@dksk.org.mk
02 3248 963

Одделение за антикорупциска проверка на легислативата

 

 

Советник за антикорупциска проверка на легислативата поврзана со политичкиот систем

Славко Ѓорѓески

sgjorgjeski@dksk.org.mk
02 3248

Советник за антикорупциска проверка на  легислативата поврзана со дејности од јавен интерес и одржлив развој

Бесник Џемаиљи

b.xhemaili@dksk.org.mk
02 3248 950

СЕКТОР ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА

 

 

Одделение за спречување на корупцијата

 

 

Раководител на одделение за спречување на корупцијата

Ирена Поповска

i.popovska@dksk.org.mk
02 3248 936

Советник за спречување на корупцијата во областа на законодавната и извршната власт и работата на правните субјекти кои ги формираат

Јасминка Цветковска

jasminkac@dksk.org.mk
02 3248 940

Советник за спречување на корупцијата во правосудниот систем

Христина Мишевска

hmisevska@dksk.org.mk
02 3248 935

Одделение за следење на финансирањето на политичките партии, изборните кампањи и корупција во јавните набавки

Советник за следење на корупција во јавните набавки

Билјана Каракашова Шулев

b.karakashova@dksk.org.mk
02 3248 937

СЕКТОР ЗА СПРЕЧУВАЊЕ СУДИР НА ИНТЕРЕСИ, СЛЕДЕЊЕ НА ИМОТНА СОСТОЈБА И ИНТЕРЕСИ И ЛОБИРАЊЕ

Одделение за спречување судир на интереси и лобирање

Советник за спречување судир на интереси

Кате Здравкоска

katez@dksk.org.mk
02 3248 965

Виш соработник за спречување судир на интереси

Станка Милановска

stanka.milanovska@dksk.org.mk
02 3248 954

Соработник за следење на предмети од областа на судир на интереси

Ема Нешковска

e.neshkovska@dksk.org.mk
02 3248 938

Одделение за следење на имотна состојба и интереси

 

Советник за  следење и испитување на имотната состојба

 

Николина Тарчуговска-Милошевска

nikolina@dksk.org.mk
02 3248 941

Советник за  следење и испитување на имотната состојба

 

Адем Чучуљ

a.cucul@dksk.org.mk
02 3248 957

Виш соработник за евидентирање и ажурирање на базата на податоци од изјавите за имотна состојба и интереси 

 

Борче Стојановски

s.borce@dksk.org.mk
02 3248 934

Соработник  за евидентирање и ажурирање на базата на податоци од изјавите за имотна состојба и интереси 

Антонија Андонова Тасевска

a.andonova@dksk.org.mk
02 3248 943

Помлад соработник за евидентирање и ажурирање на регистарот на избрани и именувани лица

Мирко Савиќ

msavic@dksk.org.mk
02 3248 956

СЕКТОР ЗА ИТ ПОДДРШКА, ОПШТИ РАБОТИ, СЕДНИЦИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

Одделение за ИТ поддршка и општи работи

Помлад соработник за информатичка технологија

Стефани Костовска

s.kostovska@dksk.org.mk
02 3248 962

Самостоен референт - Архивар

Даниела Најдовска

d.najdovska@dksk.org.mk
02 3248 930

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА    

Раководител на одделение за финансиски прашања

Даниела Трајчевска

d.trajcevska@dksk.org.mk
02 3248 941

Советник за буџетска контрола

Катерина Зајковска

k.zajkovska@dksk.org.mk
02 3248 933

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

 

 

Советник за управување човечки ресурси

Весна Донева

vdoneva@dksk.org.mk
02 3248 942