Вие сте овде:

Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата

Согласно член 49 став 1 алинеја 10 од Законот за спречување на корупцијата (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 28/2002, 46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008, 145/2010, 97/2015 и 148/2015) и член 21 став 1 алинеа 4 од Законот за спречување судир на интереси (,,Службен весник на Република Македонија” бр. 70/2007, 114/2009, 06/2012 и 97/2015), Државната комисија за спречување на корупцијата поднесува до Собранието на Република Македонија Годишен извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупцијата.