Вие сте овде:

Државна комисија за спречување на корупцијата

Ул. Даме Груев бр.1

1000 Скопје

       Република Северна Македонија 

Телефон: +389 2 3215 377

Факс: +389 2 3215 380

е-пошта: contact@dksk.org.mk

Државна комисија за спречување корупцијата

Oфицер за заштита на личните податоци :

Антонија Андонова Тасевска
Контакт тел: (02) 3248 943
е-маил: a.andonova@dksk.org.mk


Задолжено лице за слободен пристап до информации од јавен карактер:

Славко Ѓорѓески
Контакт тел: +389(75)273-026
e-маил: s.gjorgjeski@dksk.org.mk


Одговорно лице за внатрешно и надворешно пријавување на укажувачи:

Ирена Поповска

Контакт тел: (02) 3215 377 
e-маил: i.popovska@dksk.org.mk


Одговорно лице за комуникација со граѓани кои што имаат одреден вид и степен на попреченост:

Сашко Колев
Контакт тел: +389(72)236-473
е-маил: sashko@dksk.org.mk