Државна комисија за спречување на корупцијата

Ул. Даме Груев бр.1

1000 Скопје

       Република Северна Македонија 

Телефон: +389 2 3215 377

Факс: +389 2 3215 380

е-пошта: contact@dksk.org.mk

Државна комисија за спречување корупцијата