Вие сте овде:

Антикорупциска проверка на легислативата

Државната комисија за спречување на корупцијата во функција на зајакнување и унапредување на својата надлежност за давање мислењa за предлози  на закони од значење за спречување на корупцијата и судирот на интереси, спроведува и антикорупциска проверка на легислативата.

Антикорупциската проверка на легислативата, како исклучителен важен превентивен антикорупциски механизам што се применува во голем број земји, е една од мерките од приоритет 1-Владеење на правото и правосудство – Антикорупциски политики и законодавство,  утврдени во Планот на активности на Владата на Република Македонија во согласност со Листата на  итни реформски приоритети за Република Македонија доставен од страна на Европската комисија.

Антикорупциската проверка на легислативата претставува анализа и оцена на формата и содржината на правните прописи. Антикорупциска проверка ги опфаќа сите предлози на  закони и по избор закони кои веќе се донесени со цел детектирање, превeнирање и минимизирање на ризиците за можност од корупција и судир на интереси.


МЕТОДОЛОГИЈА ЗА АНТИКОРУПЦИСКА ПРОВЕРКА НА ЛЕГИСЛАТИВАТА

- усвоена на 42-та седница на ДКСК (27.11.2020 г.)


ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ

ПРОЕКТ: „Проценка на ранливост од корупција во политиките и постапките за вработување, со посебен фокус на непотизам, кронизам и клиентелизам“


Извештај за антикорупциска проверка на Член 8 став 4 од законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за стратешки инвестиции во Република С.Македонија


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за трговските друштва


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за здравствена заштита


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за високото образование


Методологија за антикорупциска проверка за легислативата


Извештаи за спроведена антикорупциска проверка на легислативата


Извештај за антикорупциска проверка на Предлог на Закон за инспекција во животната средина


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за академијата за судии и јавни обвинители


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за државен пазарен иснпекторат


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за заштита на правата на пациентите


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за бирото за развој на образованието


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за учебници за основно и средно образование


Извештај за антикорупциска проверка на Закон за градежни производи


Извештај за антикорупциска проверка на предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за безбедност на сообраќајот на патиштата


Извештај за антикорупциска проверка на предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на укажувачи